tel: 0770-175051

Etiska & Kliniska Riktlinjer

Idrottsskadeexperten består av ett nätverk med legitimerade Kiropraktorer och Naprapater som alla är medlemmar i LKR eller Naprapatförbundet.

Vi följer Kliniska riktlinjer för LKR samt Svenska Naprapatförbundets värdegrund & visioner samt deras kvalitetssäkring.

Här nedan är de riktlinjer med mera vi följer:

KLINISKA RIKTLINJER FÖR KIROPRAKTISK VERKSAMHET

Gäller för medlemmar i Legitimerade Kiropraktorers Riksorganisation (LKR)
Reglerna antagna 6 feb 2010
Dessa riktlinjer har till syfte att definiera en gemensam grund för verksamheten hos en akademiskt utbildad
legitimerad kiropraktor.  De ger samtidigt en god och saklig information till allmänheten om vad som kan förväntas vid en
konsultation hos en kiropraktor.  De kliniska riktlinjerna för kiropraktisk verksamhet baseras på LKR’s konsensusdokument.
Nedan beskrivs några centrala delar av svensk hälso- och sjukvårdslagstiftning, relevant för kiropraktisk
verksamhet.

Den som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen skall utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. En patient skall ges sakkunnig och omsorgsfull hälso- och sjukvård som uppfyller dessa krav. Vården skall så långt som möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten. Patienten skall visas omtanke och respekt. (LYHS 2 kap1 §)

Hälso- och sjukvården skall arbeta för att förebygga ohälsa. Den som vänder sig till hälso- och sjukvården skall när det är lämpligt ges upplysningar om metoder för att förebygga sjukdom eller skada. (HSL, 2 c §)

Inom hälso- och sjukvård skall kvaliteten i verksamheten systematiskt och fortlöpande utvecklas och
säkras. (HSL, 31 §)

Inom hälso- och sjukvården skall en patientjournal föras. Med patientjournal avses alla de handlingar och anteckningar som innehåller uppgifter om patientens tillstånd och de åtgärder som genomförts eller planeras. (SOSFS 2008:14, om informationshantering och journalföring i hälso- och sjukvården)

Hälso- och sjukvårdspersonal skall rapportera om en patient i samband med undersökning, vård eller behandling drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av allvarlig skada eller sjukdom. (SOSFS 2005:28 om anmälningsplikt enligt Lex Maria)

Anmälan enligt 6 kap. 6 § lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område skall göras av den som inte sedan tidigare bedriver verksamhet inom detta område. En sådan anmälan skall göras för varje särskild verksamhet som skall ledas av en verksamhetschef. (SOSFS 1998:13, om anmälan av verksamheter på hälso- och sjukvårdens område).
Medlem som praktiserar utanför ramarna definierat i LKR’s riktlinjer, ska anmäla detta till LKR med beskrivning av verksamheten, dess syfte samt vilken utbildning man har för denna. Verksamheten skall bedömas av Etiska Rådet, med stöd av Vetenskapliga Rådet, för att avgöra:
– om verksamheten vilar på vetenskap och beprövad erfarenhet,
– om verksamheten verkar vara relevant för våra patientgrupper och om medlemmen har kompetens för denna verksamhet.
I det fall denna verksamhet godkänns, fordras att medlemmen är tydlig med information till allmänheten om att man inte enbart utför kiropraktisk verksamhet, som normalt förväntas av en LKR-medlem. Om verksamheten inte bedöms rymmas inom riktlinjernas ramar, får medlemmen inte utföra den under LKR’s namn eller i lokaler där man utövar kiropraktik i LKR’s namn.

Beslut i sådan fråga fattas av styrelsen. Styrelsen får hänskjuta beslut till medlemsmöte, vilkets beslut inte
kan överklagas.

Svenska Naprapatförbundet Kvalitetssäkring

Kvalitetssäkring för bättre vård

Enligt Socialstyrelsens föreskrifter åligger det legitimerade naprapater att bedriva kvalitetssäkringsarbete. Av föreskrifterna framgår att detta arbete ska bedrivas fortlöpande, systematiskt och dokumenterat.

Svenska Naprapatförbundet har utvecklat ett kvalitetssäkringssystem som är utformat för att fungera i naprapatens dagliga arbete och bygger på fyra enkäter:

  1. Kvalitet på mottagningen
  2. Resultatuppföljning naprapatvård
  3. Klinikuppföljning
  4. Avvikelserapport